×

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldend voor ABONNEMENTEN en behandelingen bij Bliss hair & glam

 1. Algemeen
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen bliss hair & glam en een cliënt waarop bliss deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   
 2. Inspanningen schoonheidssalon
  1. De schoonheidsspecialiste of kapster van bliss zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste/kapster worden verteld.
  3. De schoonheidsspecialiste/kapster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. De schoonheidsspecialiste/ kapster zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
    
 3. Afspraken
  1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Bliss hair & glam melden.
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Bliss hair & glam het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd in korten (niet in haarsalon) op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
    
 4. Aansprakelijkheid
  1. Bliss hair & glam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Bliss hair & glam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  2. Bliss hair & glam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
    
 5. Abonnement
  1. Het abonnementsbedrag wordt aan het begin van de 1ste behandeling betaald.
  2. Mogelijk na bespreking in schijven betalen van een abonnement na ondertekening overeenkomst.
  3. Het abonnement geldt alleen voor de gekozen abonnementsbehandelingen. Voor andere afgenomen behandelingen worden de normale behandel prijzen gerekend.
  4. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
  5. Bij twijfel zal er gevraagd worden naar een legitimatie bewijs
  6. Opzeggen van het abonnement of beurten kaart is niet mogelijk.
  7. Een stopzetting van een beurtenkaart of abonnement is niet mogelijk
  8. Een stopzetting is enkel mogelijk door medische reden en dienen schriftelijk aangetoond te worden met een geldig medisch bewijs.
  9. Geld wordt niet teruggegeven maar kan in een cadeaubon of eventueel andere mogelijk behandeling die overeenkomt in prijs. (Enkel Bij een medische reden).
  10. Het abonnementsbedrag is niet in wisselbaar voor geld of producten.
    
 6. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Bliss hair & glam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
    
 7. Persoonsgegevens & privacy
  1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste/kapster vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste/kapster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. De schoonheidsspecialiste/kapster neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in Salonized die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
  3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
  5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling
  6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de Schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
    
 8. Abonnementen

  Door het aanschaffen van een abonnement met toestel gaat u akkoord met de voorwaarden van onze diensten. Wij, Bliss Hair & Glam, zijn niet verantwoordelijk voor medische problemen die kunnen ontstaan na de behandeling. U dient ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van elke medische verandering die zich voordoet.

  Bij het aanmaken van uw abonnement of eenmalige afspraak zal er een intakegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zult u medische vragen beantwoorden. Onze collega zal u ook informeren dat u ons op de hoogte dient te houden van eventuele medische veranderingen vóór de volgende behandeling. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bliss Hair & Glam is niet verantwoordelijk als u ons niet op de hoogte stelt van dergelijke veranderingen.

  Indien u na aanschaf van het abonnement niet bent geïnformeerd over deze voorwaarden, dient u ons hiervan binnen twee weken schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

  Door de betaling gaat u ook akkoord met elke voorwaarde van promotie of diensten die u aanschaft.

Aanmelding
Nieuwsbrief